Regels en procedures betreffende invaliditeitsverlof en voordelen, met uitzondering van letsel op de werkplek

Handicap: een lichamelijk of geestelijk onvermogen als gevolg van ziekte of letsel dat een persoon fysiek, psychisch en / of sociaal functioneert. Korte termijn of werknemer op afroep: zoals gedefinieerd in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst. Korte termijn Vertrouwelijke werknemer: werknemer in de vertrouwelijke relatie met een arbeidsduur van minder dan 13 weken. Korte termijn Managementmedewerker: werknemer in de managementafdeling met een dienstverband van minder dan 13 weken. Termijnmedewerker: een tijdelijke of contractmedewerker die wordt ingehuurd voor een vooraf bepaalde werkperiode van 13 weken of langer. REGELS EN PROCEDURES OPMERKING: Het beleid en de procedures voor vakbondsmedewerkers die in de van toepassing zijnde collectieve overeenkomsten worden aangetroffen, zijn van toepassing als ze verschillen van dit beleid en de bijbehorende instrumenten. De voordelen voor invaliditeit omvatten kortstondige invaliditeit (STD), langdurige invaliditeit (LTD), ziekteverlof en speciale korte termijn Handicap en beschermt een werknemer tegen salarisverlies bij het niet kunnen uitvoeren van de taken van zijn / haar reguliere functie vanwege arbeidsongeschiktheid (anders dan letsel op de werkplek). Een werknemer heeft niet het recht om meer dan 100% van zijn salaris te ontvangen terwijl hij invaliditeitsuitkeringen ontvangt. Een werknemer kan geen invaliditeitsuitkeringen gebruiken: voor een afwezigheid op het werk om een ​​andere reden dan ziekte of letsel; of om zijn / haar dienst te verlengen na zijn / haar einddatum van het dienstverband. CBC / Radio Canada geeft geen contante betalingen uit in plaats van invaliditeitsuitkeringen. Een werknemer komt niet in aanmerking voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als: hij / zij niet onder de hoede is van een bevoegd arts; Hij / zij is in staking of is buitengesloten; of De handicap is het gevolg van: opzettelijk zelf toegebracht letsel of ziekte; Militaire dienst; Opzettelijke deelname aan een rel, oorlog of wanordelijk gedrag; Verwonding of ziekte opgelopen tijdens het plegen van een strafbaar feit; Bezighouden met een beroep of een baan voor loon of winst anders dan met de Corporation; of Chirurgie of medische behandeling voor cosmetische doeleinden die niet door het openbare gezondheidsstelsel wordt gedekt. Een werknemer moet zijn / haar manager op de eerste dag van afwezigheid op de hoogte brengen van een handicap. In geval van ziekte en invaliditeit van meer dan 3 opeenvolgende dagen, of na een reeks ongecertificeerde medische afwezigheden, moet de werknemer, indien nodig, voldoende bewijs (gecertificeerd door een bevoegd arts) overleggen van onvermogen om taken uit te voeren met behulp van ofwel het medische afwezigheidsrapport geleverd door CBC / Radio Canada of andere bevredigende documentatie. Het ziekteverzuimrapport moet zo snel mogelijk worden ingediend bij CBC / Radio Canada Disability Management. Alle kosten in verband met het verkrijgen van deze informatie zijn voor rekening van de werknemer. Voordat een werknemer weer aan het werk gaat, kan Disability Management, afhankelijk van het geval, vragen dat hij / zij een officieel medisch certificaat moet overleggen, dat toereikend is voor de Corporation, waaruit blijkt dat zijn / haar terugkeer geen medisch of veiligheidsrisico voor hem of haar oplevert of anderen en hij / zij kan normale taken hervatten. De werknemer moet aan zijn / haar manager rapporteren bij zijn terugkeer naar het werk na de afwezigheid. De manager moet: Een gebruik door een werknemer van STD-voordelen en ziekteverzuimkredieten bewaken en controleren; Meld Disability Management zo snel mogelijk wanneer een werknemer langer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig is geweest; Zorg ervoor dat de werknemer een ziekteverzuimrapport verstrekt aan Disability Management indien afwezig gedurende meer dan 3 opeenvolgende dagen indien vereist; en Communiceer met de medewerker en Disability Management gedurende de afwezigheid van de werknemer. I. Short Term Disability (STD) Voor STD Moncler verkoop doeleinden, salaris inclusief basissalaris en in aanmerking komende extra vergoeding; maar sluit overwerk uit. Permanente en koop moncler jassen termijn werknemers komen in aanmerking voor STD-voordelen volgens hun arbeidsvoorwaarden. (Een werknemer die niet in aanmerking komt voor SOA, heeft mogelijk recht op de S ziekteverlof en de Speciale Kortetermijn Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.) De STD-voordelen nemen automatisch toe met de verjaardag van de doorlopende onderhoudsdatum van de werknemer bij CBC / Radio Canada, volgens de onderstaande tabel. met minder dan 3 maanden ononderbroken dienst die afwezig is van het werk als gevolg van een handicap gedurende de eerste 3 maanden van de ononderbroken dienst bij de Maatschappij heeft recht op maximaal 5 dagen soa op 100% salaris. Als de werknemer nog steeds is uitgeschakeld aan het einde van de periode van drie maanden, is STD verschuldigd op 66 2/3% voor het saldo van de resterende 85 dagen. Een werknemer die niet genoeg uitkeringsdagen heeft met 100% salaris om zijn / haar periode van afwezigheid op het werk te dekken, heeft het recht om alle of een deel van zijn / haar huidige jaarlijkse vakantie te gebruiken om zijn / haar voordelen op 66 2/3 aan te vullen. % tot 100% online. Opeenvolgende beperkingen voor soa Als binnen 30 kalenderdagen na terugkeer op het werk een werknemer arbeidsongeschikt wordt vanwege dezelfde of een verwante oorzaak, worden de SOA-uitkeringen hervat voor het resterende aantal resterende vakantiedagen na de eerste periode van afwezigheid. De volledige voordelen worden hersteld als de handicap te wijten is aan dezelfde oorzaak maar zich ten minste 30 kalenderdagen na de terugkeer van de werknemer op het werk voordoet. Het gebruik van verlof om het even welke vorm van verlof telt niet mee als werktijd met het oog op herkwalificatie voor STD-voordelen. In het geval van een nieuwe en niet-gerelateerde handicap worden de volledige voordelen hersteld na 1 volledige ploeg terug op het werk. II. Long Term Disability (LTD) LTD-voordelen worden uitgegeven door een externe verzekeringsmaatschappij die uiteindelijk beslist of een werknemer LTD-voordelen ontvangt. Het salaris omvat voor LTD-doelen alleen het basissalaris. A) Algemeen De corporatieverzekeraar bepaalt of hij in aanmerking komt voor LTD-voordelen voor het volgende, na de vereiste wachtperiode: een fulltime medewerker die langer dan 85 werkdagen is uitgeschakeld binnen een periode van 6 maanden; of een part-time medewerker die minimaal 50% van een full-time positie aan het werk is en gedurende meer dan 17 reguliere werkweken is uitgeschakeld binnen een periode van 6 maanden. Een werknemer die in aanmerking komt voor LTD-uitkeringen krijgt 60% van zijn salaris tot het moment van herstel, het bereiken van 65-jarige leeftijd of overlijden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Het totale inkomen uit alle bronnen mag niet meer bedragen dan 85% van het nettoloon dat verdiend werd voordat ze arbeidsongeschikt werden. Een werknemer die in aanmerking komt voor arbeidsongeschiktheid uit andere regerings- of groepsplannen, zoals het Canada Pension Plan (CPP), Qu Pension Plan (QPP), Injury on Duty Benefits Plan of een ander type plan, heeft zijn / haar LTD-voordelen dienovereenkomstig aangepast. LTD-uitkeringen zijn niet verschuldigd voor een handicap die optreedt tijdens de eerste 12 maanden dekkingsplan, als de werknemer gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de dekking en voor dezelfde of een gerelateerde aandoening: geneesmiddelen op recept heeft gebruikt; Medische behandeling ontvangen na overleg met een bevoegde medische arts, of Werd opgenomen in het ziekenhuis. Om LTD-voordelen te ontvangen, moet een werknemer als volledig arbeidsongeschikt worden beschouwd, zoals gedefinieerd door de corporatieverzekeraar. Dat wil zeggen dat gedurende de eerste 2 jaar van LTD de werknemer niet in staat is taken uit te voeren die regelmatig 60% of meer van zijn tijd in beslag nemen, of bepaalde taken die essentieel zijn voor zijn / haar werk. Na de 2 jaar moet de werknemer niet in staat zijn de taken uit te voeren van een functie waarvoor hij / zij redelijk gekwalificeerd is of kan worden door zijn / haar opleiding of ervaring. Wanneer een werknemer LTD-voordelen begint te ontvangen, wordt zijn / haar salaris bevroren op de datum waarop de LTD-voordelen beginnen. De werknemer ontvangt geen verdere salarisaanpassingen, behalve veranderingen in salarisschalen onderhandeld met een ingangsdatum vóór de datum waarop de werknemer LTD voordelen begon te ontvangen. LTD-voordelen worden als niet-belastbaar beschouwd, omdat de premies van het Plan door de werknemer worden betaald. Een werknemer die LTD-voordelen geniet, is vrijgesteld van het betalen van de premies die normaal vereist zijn voor collectieve verzekering (en) waarbij de werknemer is ingeschreven op de datum van invaliditeit, evenals werknemersbijdragen aan het CBC-pensioenplan (als een lid), voor de LTD-periode. Al deze verzekeringsdekking gaat door en de werknemer blijft een pensioendienst opbouwen terwijl hij LTD-voordelen ontvangt. B) Opeenvolgende handicaps voor LTD Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt van dezelfde of een verwante oorzaak binnen 6 maanden na zijn terugkeer op het werk, wordt de invaliditeit beschouwd als een voortzetting van de initiële invaliditeit met dezelfde uitkering die onmiddellijk wordt hervat. Als een werknemer herstelt van een handicap waarvoor hij LTD-voordelen heeft ontvangen en opnieuw wordt uitgeschakeld voor een andere oorzaak, moet hij / zij ten minste één werkwisseling voltooien om in aanmerking te komen voor STD-voordelen (gevolgd door LTD-voordelen, indien nodig) ). C) Rehabilitatie Werkgelegenheid Normaal gesproken verliezen LTD-voordelen wanneer een werknemer terugkeert naar het werk. Als een werknemer echter herstelt in de mate dat hij / zij in staat is om terug te keren naar het werk en zich bezighoudt met een rehabilitatief arbeidsreglement dat is goedgekeurd door de onderhandelingseenheid voor werknemers (indien van toepassing), hebben de verzekeraar, de corporatie en de werknemer een medische vergunning. arts (s), hij / zij blijft LTD voordelen ontvangen. In dergelijke gevallen worden de voordelen van LTD verminderd met 50% van de totale inkomsten die de werknemer ontvangt van de rehabilitatieve arbeidsovereenkomst. Het totaal van de RSZ-uitkeringen en inkomsten van een werknemer uit een rehabilitatief arbeidsreglement mag niet hoger zijn dan 85% van het salaris dat zij ontvingen toen de SOA-uitkering inging. De verzekeraar stopt met het betalen van voordelen aan een werknemer die niet deelneemt aan de goedgekeurde rehabilitatieve tewerkstelling. Aangezien het doel van de revalidatieperiode is om te zorgen voor een succesvolle en geleidelijke terugkeer naar het arbeidsplan voor arbeidsongeschiktheid, is het de werknemer niet toegestaan ​​om in die periode jaarlijks verlof te nemen of over te werken. D) Intrekking van deelname aan een langdurig arbeidsongeschiktheidsplan Een werknemer die actief aan het werk is, mag zich terugtrekken uit deelname aan LTD en niet langer premies voor LTD betalen zolang de ziekterisico-uitbetalingen en / of soa-uitkeringen van de werknemer voldoende zijn om de inkomensbescherming voor arbeidsongeschiktheid te garanderen tot de pensioendatum en beginnen met het ontvangen van een pensioen in het kader van het CBC / Radio Canada Pension Plan. Zodra de Corporation de schriftelijke aanvraag van de werknemer voor opname accepteert, kan deze niet worden herroepen.III. Ziekteverlof Ziekteverlof is beschikbaar voor werknemers met een kortere of langere wachttijd die recht hebben op ziekteverlof volgens hun collectieve overeenkomst en voor werknemers met een korte termijn in de management- of vertrouwensrelaties. Sick Leave-tegoeden worden maandelijks geaccumuleerd met een tarief van 1,25 dagen per kalendermaand. Een werknemer moet ten minste 10 dagen werken binnen een kalendermaand om krediet voor die maand te ontvangen. Ziekteverlofcredits verdiend door een werknemer voordat hij / zij recht op kortetermijnongeschiktheid (SOA) kreeg, worden in reserve gehouden en kunnen worden gebruikt om het aantal dagen op 100% te verhogen als het aantal dagen in reserve groter is dan het goedkope moncler jassen aantal STD-dagen 100% recht op basis van de lengte van continue service. De S ziekteverlofcredits kunnen niet worden gebruikt om de STD-dekkingsperiode te verlengen tot meer dan 85 dagen. Ongebruikte ziekteverlofcredits hebben geen contante waarde en worden daarom verbeurd als het dienstverband wordt beëindigd. IV. Bijzonder kortetermijnplan voor mensen met een handicap (SSTD) Het speciale arbeidsongeschiktheidsplan voor korte termijn (SSTD) is van toepassing op werknemers die niet in aanmerking komen om deel te nemen aan STD en LTD (volgens de arbeidsvoorwaarden) maar die premies hebben betaald voor de arbeidsverzekeringen (EI). Een werknemer die niet in aanmerking komt voor STD en LTD komt mogelijk in aanmerking voor SSTD-uitkeringen als: de werknemer een verzekerd inkomen uit een dienstbetrekking bij de corporatie heeft gedurende ten minste 13 aaneengesloten weken, in welk geval de werknemer in aanmerking komt op de eerste dag van de maand die volgt op voltooiing van de 13 weken; en de werknemer heeft verzekerbare inkomsten uit dienstbetrekking bij de corporatie tijdens de kalenderweek van invaliditeit of gedurende de twee kalenderweken onmiddellijk voorafgaand aan de week waarin de invaliditeit optreedt. Uitkeringen worden betaald op de 15e dag van voortdurende invaliditeit gedurende een maximale periode van 15 weken, met een wachttijd van 14 kalenderdagen gedurende welke de werknemer recht heeft op gecumuleerde Ziekteverlofcredits, indien van toepassing. Voordelen monlcer donsjacks worden als volgt bepaald: Aantal weken van verzekerde inkomsten van CBC / Radio Canadain het verleden goedkope moncler 52 weken% van de verdiende loonkosten korter dan 20 weken 66 2/3% van de totale inkomsten gedeeld door het aantal weken van moncler heren jacks verzekerde inkomsten in de laatste 52 kalenderweken 20 weken of meer 66 2/3% van de werknemer gemiddelde verzekerbare inkomsten van de Corporation tijdens de 20 meest recente weken Om in aanmerking te komen voor het herstel van de volledige voordelen voor een nieuwe handicap, moet een werknemer hebben 4 weken verzekerde inkomsten uit dienstbetrekking bij de Maatschappij sinds de beëindiging van zijn / haar eerdere SSTD-claim. Om in aanmerking te komen voor herstel van de volledige uitkeringen voor een herhaling van dezelfde ziekte of letsel, moet een werknemer gedurende de 52 kalenderweken sinds de beëindiging van de laatst gedekte invaliditeit 13 weken verzekerd inkomen uit dienstbetrekking bij de Corporation hebben.

moncler jas dames

moncler jas outlet

moncler jassen heren sale

moncler nederland

moncler jassen outlet

moncler jas heren

moncler sale

2018 moncler

moncler heren

https://www.monclerjassenoutlet.nl moncler jassen heren

moncler jassen

moncler jassen dames

moncler jas heren sale

moncler outlet

Moncler Outlet moncler jas dames sale

moncler jassen dames sale

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *